ЯК НЕПРИБУТКІВЦЯМ СКЛАДАТИ НОВИЙ ЗВІТ ТА ЯКІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ НЕПРИБУТКОВИХ УМОВ

Опубликовано: 14 Ноя 2016. Автор:

ЯК НЕПРИБУТКІВЦЯМ СКЛАДАТИ НОВИЙ ЗВІТ ТА ЯКІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ НЕПРИБУТКОВИХ УМОВ

Загальні положення

 

02 серпня 2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» (далі — Звіт), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2016 за № 932/29062 (далі — наказ № 553).

Водночас втратив чинність наказ Міністерства доходів і зборів України від 27.01.2014 № 85 (далі — наказ № 85), зареєстрований у Мін’юсті 11.02.2014 за № 276/25053, яким було затверджено форму Звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій та Порядок його складання.

У порівнянні із формою Звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затвердженою наказом № 85, новий Звіт суттєво скорочено за рахунок уніфікації його форми, в якій згруповано всі види отриманих доходів неприбуткової організації без виділення доходів за окремими ознаками неприбутковості.

Нова форма Звіту передбачає:

— заповнення лише тих показників, які відображають особливості діяльності неприбуткової організації в залежності від закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

— відображення податкового зобов’язання з податку на прибуток у разі нецільового використання отриманих коштів та/або розподілу доходів (прибутків) організації серед засновників (учасників), її членів, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

— нове поле для місячного податкового (звітного) періоду (для подання Звіту у разі недотримання вимог пункту 133.4 статті 133 Кодексу);

— поле «Відомості про одночасне подання до звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації форм фінансової звітності» (заповнюється у разі подання фінансової звітності за бажанням неприбуткової організації);

— відображення у додатку ГД до рядків 1.15.2 ГД, 2.6.2 ГД та 3.1 ГД Звіту (далі — додаток ГД) даних митної декларації за ввезеним товаром та показників нецільового використання гуманітарної допомоги.

Звіт подається до контролюючого органу за місцезнаходженням такої неприбуткової організації, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

 

Щодо подання Звіту за новою формою неприбутковими організаціями, які дотримались вимог пункту 133.4 статті 133 Кодексу

 

Звіт подається неприбутковими підприємствами, установами, організаціями, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України (далі— Кодекс) та внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі— Реєстр), у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств (пункт 46.2 статті 46 Кодексу).

Неприбуткові організації, які не порушували вимог Кодексу, подають звіт за базовий податковий (звітний) період — календарний рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. При цьому такі неприбуткові організації Звіт за звітні податкові періоди, що дорівнюють «і кварталу», «Півріччю», «Трьом кварталам», не подають.

Подання фінансової звітності разом зі Звітом здійснюється за бажанням неприбуткової організації. При цьому у відповідних клітинках поля «Відомості про одночасне подання до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації форм фінансової звітності» Звіту робиться позначка «+» про подання відповідних форм фінансової звітності.

 

Особливості подання та заповнення Звіту у разі порушення вимог, визначених

пунктом 133.4 статті 133 Кодексу

 

У разі порушення вимог, визначених пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, неприбуткова організація зобов’язана подати Звіт у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду (20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця). Звіт складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою, якщо таке визнання відбулось пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

Відповідно, для неприбуткових організацій — порушників вимог пункту 133.4 статті 133 Кодексу у рядках 2 та 3 заголовної частини Звіту передбачено відмітку про такий особливий звітний (податковий) період «Місяць», який зазначається при поданні Звіту за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

У Звіті зазначається сума самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток, яка розраховується за ставкою 18 відс. від суми коштів, витрачених не за цільовим призначенням, та/або суми доходу (прибутку) або її частини, що були розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, та відображається у рядку 6 частини II Звіту.

Слід зауважити, що у разі допущення зазначених порушень неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру і стає платником податку на прибуток на загальних підставах з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

Надалі, за період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову звітність і податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (з наростаючим підсумком) у термін, визначений пунктом 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 Кодексу для квартального звітного (податкового) періоду, та сплачувати податок у термін, встановлений пунктом 57.1 статті 57 Кодексу.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову звітність і податкову декларацію з податку на прибуток підприємств та сплачує податок у порядку, встановленому статтями 46, 49, 137 та 57 Кодексу для платників податку на прибуток.

Наприклад, якщо порушення відбулось у серпні, то неприбуткова організація повинна подати Звіт не пізніше 20 вересня. У рядку 2 заголовної частини Звіту робить­ся позначка: «08» — у полі «Місяць». Цей Звіт складається з початку року по останній день серпня, в якому вчинено порушення.

Неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру і стає платником податку на прибуток на загальних підставах з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено порушення. Отже, у даному випадку неприбуткова організація стає платником податку на прибуток з першого вересня.

При цьому за подальші періоди, починаючи з вересня, така організація втрачає право звітувати як неприбуткова організація та зобов’язана подавати декларацію з податку на прибуток підприємств і сплачувати податок на загальних підставах.

Така організація зобов’язана протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, що дорівнює трьом кварталам, тобто не пізніше 9 листопада 2016 року, подати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств. Декларація подається за звітний (податковий) період, що дорівнює трьом кварталам, у якій необхідно відобразити показники фінансово-господарської діяльності за вересень, а також подати з декларацією фінансову звітність за 9 місяців 2016 року.

Відповідно, за подальші звітні (податкові) періоди такого року, а саме за звітний (податковий) період «Рік» організація подає декларацію з податку на прибуток підприємств, до якої включає показники фінансово-господарської діяльності за вересень—грудень такого року, а також подає разом з декларацією річну фінансову звітність.

З наступного звітного (податкового) року така організація подає податкову декларацію з податку на прибуток у порядку, встановленому для платників податку на прибуток, відповідно до пунктів 137.4 та 137.5 статті 137 Кодексу та згідно з пунктом 46.2 статті 46 Кодексу разом з декларацією подає квартальну або річну фінансову звітність.

Порядок складання Звіту

 

Звіт складається у порядку, визначеному статтею 48 Кодексу для складення податкової декларації, за формою, затвердженою наказом № 553, у гривнях.

Дані, наведені у Звіті, повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку та відповідати вимогам щодо складання податкової звітності.

Достовірність даних підтверджується підписами керівника (уповноваженої особи) неприбуткової організації і головного бухгалтера (особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання Звіту до контролюючого органу) та засвідчується печаткою (за наявності).

Способи, якими можна скористатися при поданні Звіту, є загальними для подання податкової декларації до контролюючих органів та наведені у пункті 49.3 статті 49 Кодексу.

Звіт складається із заголовної, основної частини та додатків, які є невід’ємною частиною Звіту.

У загальній частині Звіту зазначаються: тип документа (звітний, звітний новий, уточнюючий); звітний (податковий) період, за який він подається.

Відмітка у новому полі для місячного податкового (звітного) періоду здійснюється у разі порушення неприбутковою організацією вимог пункту 133.4 статті 133 Кодексу.

Нагадаємо, що у разі якщо неприбутковою організацією виявлено помилку у раніше поданому Звіті, така організація має право подати:

— Звіт з позначкою «звітний новий» — у разі подання такого Звіту в терміни, визначені пунктом 49.18 статті 49 Кодексу для подання податкової декларації;

— Звіт з позначкою «уточнюючий» — у разі його подання після строку, визначеного пунктом 49.18 статті 49 Кодексу.

Внесення змін до поданого Звіту здійснюється у порядку, визначеному статтею 50 Кодексу для внесення змін до податкової звітності.

Звіт з позначками «звітний новий» та «уточнюючий» повинен містити повну інформацію про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за звітний (податковий) період.

Крім того, у заголовній частині Звіту зазначається:

— повне найменування неприбуткової організації згідно з реєстраційними документами;

— код за ЄДРПОУ (неприбуткові організації, які не мають коду, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом);

— код виду економічної діяльності (КВЕД);

— податкова адреса неприбуткової організації;

— номер телефону та факс;

— дата та номер рішення контролюючого органу про внесення неприбуткової організації до Реєстру;

— ознака неприбуткової установи (організації);

— найменування контролюючого органу, до якого подається Звіт.

Основна частина Звіту складається з двох частин.

Частину І Звіту заповнюють всі неприбуткові організації незалежно від того, дотримались вони вимог, визначених пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, чи ні.

У рядках 1.1—1.16 відображаються доходи, одержані неприбутковими організаціями, а у рядках 2.1—2.6 — суми видатків.

При цьому у зазначених рядках показники заповнюються з урахуванням особливості діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації.

У рядку 1.15 відображається загальна сума отриманих неприбутковою організацією безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, з яких:

— благодійна допомога відображається у рядку 1.15.1;

— гуманітарна допомога — у рядку 1.15.2 ГД та дорівнює сумарному значенню графи 9 розділу 2 додатка ГД Звіту;

— суми коштів або вартість товарів, робіт, послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) неприбутковій організації згідно з абзацом другим пункту 33 підрозділу 4 розділу XX Кодексу — у рядку 1.15.3.

Аналогічно відображаються видатки неприбуткової організації щодо використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (рядок 2.6 та рядки 2.6.1, 2.6.2 ГД, 2.6.3 відповідно). При цьому до рядка 2.6.2 ГД переноситься сумарне значення графи 8 розділу З додатка ГД Звіту.

Рядок 1.16 передбачений для відображення інших доходів, які не включені до рядків 1.1—1.15 Звіту.

Заповнення частини II Звіту

Рядки 3—6 другої частині Звіту заповнюється лише неприбутковими організаціями, які недотримались вимог, визначених пунктом 133.4 статті 133 Кодексу.

Рядок 3.1 ГД дорівнює сумарному значенню графи 7 розділу 4 додатка ГД.

Об’єкт оподаткування відображається у рядку 5 Звіту та розраховується від суми коштів, витрачених не за цільовим призначенням, зазначеної у рядку 3 (у т.ч. гуманітарної допомоги — рядок 3.1 ГД), та/або суми доходу (прибутку) або її частини, що була розподілена серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління1 та інших пов’язаних з ними осіб, зазначеної у рядку 4.

Сума самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток за ставкою 18 відс. відображається у рядку 6.

Рядок 7 Розділу «Виправлення помилок» Звіту заповнюється у разі самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданих Звітах відповідно до статті 50 Кодексу, шляхом уточнення показників податкового зобов’язання, розрахованого у разі порушення вимог пункту 133.4 статті 133 Кодексу.

Сума штрафу нараховується та сплачується платником самостійно згідно з пунктом 50.1 статті 50 Кодексу та відображається:

— у рядку 8 — у розмірі 5 відс. У разі відображення недоплати у складі Звіту, який подається за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (показник переноситься з рядка 6 таблиці 2 додатка ВП);

— у рядку 10 — у розмірі 3 відс. У разі відображення недоплати в уточнюючому Звіті (розраховується від суми зобов’язання, що має позитивне значення, відображеного у рядку 7 уточнюючого Звіту).

У рядку 9 Звіту відображається пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 Кодексу.
   

Оставить комментарий

Топ комментаторов


    Юлия (2)
    виталик (1)
    Сергей (1)

Читать все последние комментарии сайта можно, нажав на ссылку в верхнем правом углу "Комментарии RSS"


Срочные объявления на месяц Новомосковск Украина:


 

Для того, чтобы Ваше объявление было размещено в этой колонке, а также на двух досках объявлений по Новомосковску и Днепропетровской области, при подаче объявлений в пункте приемов объявлений газеты «Новомосковск», ставьте в бланке объявления галочку «Разместить в Интернете».


 
  * Продам дрова сухие. Т. 067-921-52-53, 050-057-07-53 (25 апреля 2017)
 
  * Продам дрова твердых пород. Т. 067-921-52-53, 050-057-07-53 (28 февраля 2017)
 
  * Сдам небольшой домик у реки. Недорого. Т. 098-488-67-36, 099-297-77-04 (27 октября 2016)
 
  * Тамада. Ваш праздник будет особенным! Живая музыка. Тел. 098-317-59-16, Лена, 050-361-82-63 (27 октября 2016)
 
  * Сдам 2-х комн. квартиру. АО, МП окна, кондиционер, мебель. Т. 067-637-23-52 (12 октября 2016)
 
  * Сдам 2-х комн. квартиру в центре. Т. 067-637-23-52 (12 октября 2016)
 
  * Продам трактор Т-25. Т. 099-664-69-86, Виктор (12 октября 2016)
 
  * Сдам 2-х комнатную квартиру. Т. 068-414-98-04 (14 сентября 2016)
 
  * Обрезка деревьев в Новомосковске и Новомосковском районе правильно Обрезка деревьев правильно, крона в Новомосковске Днепр области и сады Новомосковского района. Посадка, Обработка. Омоложение старых фруктовых. Виноград. Розы. Хвойные. Спортивный газон. Горки, водопады, фонтаны и т.д. Т. 067-191-41-93 (27 августа 2016)
 
  * Утепление домов в Новомосковске Утепление домов и 1 этажей в Новомосковске, Днепр. области, выезжаем для работ по утеплению дома в села Новомосковского района. Опыт работы. Пенопласт + армирование сетки. Т. 095-906-26-27 (27 августа 2016)
 
  * Лепка на стене из гипса, художественно-оформительские работы. Т. 097-853-81-71
(11 июля 2016)
 
  * Украинский язык. Обучение. Т. 096-925-71-05

%d такие блоггеры, как: