31 липня 2013 року проведена «гаряча» телефонна лінія на тему: «Консолідований податок на прибуток»

Опубликовано: 09 Авг 2013. Автор:

31 липня 2013 року проведена «гаряча» телефонна лінія на тему:

«Консолідований податок на прибуток»

 

Запитання платників податків:

Який порядок сплати консолідованого податку на прибуток платниками, що мають відокремлені підрозділи?

Відповідно ст.152 Податкового кодексу України платник податку, який має у своєму складі відокремлені підрозділи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок за місцезнаходженням таких відокремлених підрозділів, а також за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами цього розділу та зменшений на суму податку, сплаченого за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

Сума податку на прибуток відокремлених підрозділів за відповідний звітний (податковий) період визначається розрахунково виходячи із загальної суми податку, нарахованого платником податку, розподіленого пропорційно питомій вазі суми витрат відокремлених підрозділів такого платника податку в загальній сумі витрат цього платника податку.

Вибір порядку сплати податку на прибуток, визначеного цим підпунктом, здійснюється платником податку самостійно до 1 липня року, що передує звітному, про що повідомляються податкові органи за місцезнаходженням такого платника податку та його філій (відокремлених підрозділів).

Зміна порядку сплати податку протягом звітного року не дозволяється. При цьому відокремлені підрозділи подають податковому органу за своїм місцезнаходженням розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку, форма якого встановлюється центральним органом державної податкової служби України, виходячи з положень цього пункту. Рішення про сплату консолідованого податку поширюється також на відокремлені підрозділи, створені таким платником податку протягом будь-якого часу після такого повідомлення.

У разі якщо станом на 1 січня звітного року платник податку не мав відокремлених підрозділів, але створив відокремлений підрозділ (підрозділи) в будь-який час протягом такого звітного року, такий платник податку має право прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку в такому звітному році. Платник податку повідомляє податкові органи про прийняття такого рішення протягом 20 днів з моменту його прийняття. У разі прийняття платником податку такого рішення обраний ним порядок сплати податку застосовується до зміни платником податку такого рішення та не потребує щорічного підтвердження.

Відповідальність за своєчасне та повне внесення сум податку до бюджету за місцезнаходженням відокремлених підрозділів несе платник податку, у складі якого знаходяться такі відокремлені підрозділи.

У разі якщо платник податку, який прийняв рішення про сплату консолідованого податку, сплачує авансовий внесок з податку сплачується за місцезнаходженням юридичної особи та її відокремлених підрозділів пропорційно питомій вазі суми витрат відокремлених підрозділів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування відповідно до положень цього розділу, в загальній сумі таких витрат цього платника податку, визначених у останній податковій звітності, поданій таким платником податку.

Я працюю бухгалтером на підприємстві, що сплачує податок на прибуток консолідовано. За якою формою подається розрахунок консолідованого податку на прибуток на підприємства та хто подає та посвідчує розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку: головне підприємство або його відокремлений підрозділ?

Форму Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2013 №39.

Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток подається відокремленими підрозділами до податкового органу за своїм місцезнаходженням за підписами керівника такого підрозділу та керівника і головного бухгалтера підприємства.

Який порядок оподаткування доходів головного підприємства та його філій у разі консолідованої сплати податку на прибуток?

Відповідно до ст. 133 Податкового кодексу України відокремлені підрозділи суб’єктів господарювання – юридичних осіб є платниками податку на прибуток. Дохід філій складається із суми перевищення виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) одержаних на розрахунковий рахунок філії, над сумами коштів, перерахованих до головного підприємства у звітному періоді. Доходи головного підприємства формуються з урахуванням коштів, які надходять від філій, а до його витрат включаються всі витрати, понесені цим головним підприємством від його імені та за його рахунок.

Я працюю бухгалтером на підприємстві яке у своєму складі має відокремлені підрозділи, які сплачують податок на прибуток консолідовано. Головне підприємство передало у користування своєму відокремленому підрозділу основні засоби. Який порядок обліку таких основних засобів?

Операція з передачі основних засобів від головного підприємства до відокремленого підрозділу не приведе до збільшення доходів та витрат у головного підприємства та у відокремленого підрозділу.

Водночас слід врахувати, що відповідно до ст. 144 Податкового кодексу амортизації підлягають витрати на придбання основних засобів для їх використання в господарській діяльності. Тому право на нарахування амортизації на ці основні засоби має платник податку на прибуток, яким фактично було понесено витрати на придбання таких основних засобів і у якого вони відображені на балансі, тобто головне підприємство.

Підприємство на якому я працюю відкрило філію в іншому місті всередині року. Чи може підприємство сплачувати консолідований податок на прибуток та з якого звітного періоду?

Платник податку, який станом на 1 січня звітного року не мав відокремлених підрозділів, створив відокремлений підрозділ (підрозділи) в будь-який час протягом такого звітного року та прийняв рішення щодо сплати консолідованого податку в такому звітному році, має право сплачувати консолідований податок (подавати відповідну звітність) за результатами звітного (податкового) періоду, в якому прийнято рішення про сплату консолідованого податку за умови, що платник повідомив податкові органи про прийняття такого рішення протягом 20 днів з моменту його прийняття.

Як платником, що сплачує консолідований податок на прибуток, сплачується та відображається у податковій звітності авансовий внесок при виплати дивідендів?

У разі якщо платник податку, який прийняв рішення про сплату консолідованого податку, сплачує авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів, такий авансовий внесок сплачується за місцезнаходженням юридичної особи та її відокремлених підрозділів пропорційно до питомої ваги суми витрат відокремлених підрозділів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування відповідно до положень цього розділу, в загальній сумі таких витрат платника податку, визначених в останній податковій звітності, поданій таким платником податку (ст 152 Податкового кодексу).

Iншими словами, якщо головне підприємство сплачує авансовий внесок при виплаті дивідендів, то він повинен розбиватися на частини і зараховуватися до бюджетів як за місцезнаходженням головного підприємства, так і за місцезнаходженням філій.

Відповідно до ст.153 Податкового кодексу платник податку – емітент корпоративних прав, державне некорпоратизоване, казенне чи комунальне підприємство зменшує суму нарахованого податку звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв’язку з нарахуванням дивідендів згідно з підпунктом 153.3.2 цього пункту.

Чи повинні платники консолідованого податку на прибуток сплачувати у 2013 році авансові внески податку на прибуток відповідно до ст.57 ПКУ?

Відповідно до абзацу четвертого пункту 57.1 статті 57 розділу ІІ податкового кодексу, положення якого застосовуються з 1 січня 2013 року, платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

При цьому, абзацом дев’ятим вищевказаного пункту Кодексу встановлено, що у складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань

Таким чином, платники податку на прибуток (у тому числі, ті, що прийняли рішення щодо сплати консолідованого податку), які визначено  положеннями пункту 57.1 статті 57 розділу ІІ Кодексу, зобов’язані подавати у складі  річної податкової звітності за 2012 рік розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають ними сплачуватися наступні дванадцять місяців (у березні — грудні 2013 року і січні та лютому 2014 року).

Як вірно розрахувати суму авансового внеску платника консолідованого податку , що відповідно до ст.57 ПКУ сплачується до бюджету у 2013 році?

Для сплати авансових внесків у 2013 році базовим показником для їх нарахування буде 2012 рік. Авансові внески на місяць становлять 1/12 частину податку на прибуток, визначеного платником у декларації за 2012 рік.

Для відокремлених підрозділів, що сплачують податок на прибуток консолідовано, авансовий внесок, що підлягає сплаті до бюджету у березні-грудні 2013 року та січні-лютому 2014 року розраховується як 1/12 частина сумарного значення рядка 4 (податок на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку за звітний (податковий) період та рядка 10 (сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному періоді) Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, затвердженого наказом ДПА України від 24 січня 2001 р. №36.

 

Заступник начальника інспекції

Т.О. Короткова
   

Оставить комментарий

Топ комментаторов


  Читать все последние комментарии сайта можно, нажав на ссылку в верхнем правом углу "Комментарии RSS"


  Срочные объявления на месяц Новомосковск Украина:


   

  Для того, чтобы Ваше объявление было размещено в этой колонке, а также на двух досках объявлений по Новомосковску и Днепропетровской области, при подаче объявлений в пункте приемов объявлений газеты «Новомосковск», ставьте в бланке объявления галочку «Разместить в Интернете».


   
    * Продам дрова сухие. Т. 067-921-52-53, 050-057-07-53 (25 апреля 2017)
   
    * Продам дрова твердых пород. Т. 067-921-52-53, 050-057-07-53 (28 февраля 2017)
   
    * Сдам небольшой домик у реки. Недорого. Т. 098-488-67-36, 099-297-77-04 (27 октября 2016)
   
    * Тамада. Ваш праздник будет особенным! Живая музыка. Тел. 098-317-59-16, Лена, 050-361-82-63 (27 октября 2016)
   
    * Сдам 2-х комн. квартиру. АО, МП окна, кондиционер, мебель. Т. 067-637-23-52 (12 октября 2016)
   
    * Сдам 2-х комн. квартиру в центре. Т. 067-637-23-52 (12 октября 2016)
   
    * Продам трактор Т-25. Т. 099-664-69-86, Виктор (12 октября 2016)
   
    * Сдам 2-х комнатную квартиру. Т. 068-414-98-04 (14 сентября 2016)
   
    * Обрезка деревьев в Новомосковске и Новомосковском районе правильно Обрезка деревьев правильно, крона в Новомосковске Днепр области и сады Новомосковского района. Посадка, Обработка. Омоложение старых фруктовых. Виноград. Розы. Хвойные. Спортивный газон. Горки, водопады, фонтаны и т.д. Т. 067-191-41-93 (27 августа 2016)
   
    * Утепление домов в Новомосковске Утепление домов и 1 этажей в Новомосковске, Днепр. области, выезжаем для работ по утеплению дома в села Новомосковского района. Опыт работы. Пенопласт + армирование сетки. Т. 095-906-26-27 (27 августа 2016)
   
    * Лепка на стене из гипса, художественно-оформительские работы. Т. 097-853-81-71
  (11 июля 2016)
   
    * Украинский язык. Обучение. Т. 096-925-71-05

  %d такие блоггеры, как: