18 листопада 2013 року відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: „Зміни в Податковому та Митному кодексі України”

Опубликовано: 20 Ноя 2013. Автор:

18 листопада 2013 року відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: „Зміни в Податковому та Митному кодексі України”

 

Питання, які надійшли від платників:

Питання 1. На яких суб’єктів господарювання розповсюджується законодавство про трансфертне ціноутворення?

Відповідь: Під регулювання нових правил трансфертного ціноутворення, визначених Законом, потрапляють компанії, які здійснюють контрольовані операції — операції на суму від 50 млн.грн за календарний рік, за участю:

а) резидентів з нерезидентами — пов’язаними особами;

б) резидентів з іншими резидентами — пов’язаними особами, які:

задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку

на прибуток за попередній податковий (звітний) рік;

застосовують спеціальні режими оподаткування;

сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану

вартість за іншою ставкою, ніж базова (основна);

не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку

на додану вартість;

в) нерезидента, зареєстрованого в державі (на території), у якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсоткових пунктів нижче, ніж в Україні.

Питання 2. За якими методами визначається ціна в контрольованих операціях?

Відповідь: Відповідно до пп. 14.1.71 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-УІ зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ) звичайна ціна — це ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено ПКУ. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.

У разі якщо ціни (націнки) на товари (роботи, послуги) підлягають державному регулюванню згідно із законодавством, звичайною вважається ціна, встановлена відповідно до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мінімальна ціна продажу або індикативна ціна. У такому разі звичайна ціна операції визначається відповідно до ст.39 ПКУ, але не може бути меншою за мінімальну або індикативну ціну.

Якщо під час здійснення операції обов’язковим є проведення оцінки, вартість об’єкта оцінки є підставою для визначення звичайної ціни для цілей оподаткування за умови, що неможливо застосувати методи, зазначені у пп.39.3.1 п.39.3 ст.39 ПКУ.

Під час проведення аукціону (публічних торгів) звичайною вважається ціна, яка склалася за результатами такого аукціону (публічних торгів), обов’язковість проведення якого передбачено законом.

Якщо постачання товарів (робіт, послуг) здійснюється на підставі форвардного або ф’ючерсного контракту, звичайною ціною є ціна, яка відповідає рівню ринкових цін на момент укладення такого контракту.

Якщо продаж (відчуження) товарів, у тому числі майна, переданого у заставу позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здійснюється у примусовому порядку згідно із законодавством, звичайною ціною є ціна, сформована під час такого продажу.

Питання 3. За яких умов господарські операції є контрольованими?

Відповідь: Перелік господарських операцій, які визнаються контрольованими, визначено пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-УІ зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ).

Згідно з пп.39.2.1.1 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 ПКУ контрольованими операціями є:

господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами — нерезидентами;

господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами — резидентами, які:

задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік;

застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року;

сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість за іншою ставкою, ніж базова (основна), що встановлена відповідно до ПКУ, станом на початок податкового (звітного) року;

не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року.

Контрольованими операціями на підставі пп.39.2.1.2 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 ПКУ є операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсотків нижче, ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсотків нижчою, ніж в Україні. Перелік таких держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України. Цей перелік держав (територій) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, публікує щороку в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті із зазначенням ставок податку на прибуток (корпоративний податок). Інформація про зміну ставок публікується протягом трьох місяців з моменту такої зміни.

У разі коли в державі (на території) реєстрації такого нерезидента встановлено більше ніж одну ставку податку на прибуток (корпоративного податку), платником податку подається довідка (або її нотаріально засвідчена копія), що підтверджує обрану нерезидентом ставку податку на прибуток (корпоративного податку), встановлену у державі його реєстрації, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує податкову і митну політику, у строки, визначені пп.39.4.2 п.39.4 ст.39 ПКУ для подання звіту про контрольовані операції (пп.39.2.1.3 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 ПКУ).

При цьому операції, передбачені у пп.39.2.1.1 і 39.2.1.2 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 ПКУ, визнаються контрольованими за умови, що загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний календарний рік (пп.39.2.1.4 п.39.2 ст.39 ПКУ).

Питання 4. Які методи використовуються для визначення ціни у контрольованих операціях?

Відповідь. Для визначення ціни з метою податкування доходів (прибутку, виручки) платників податків, що є сторонами контрольованої операції, здійснюється за одним із зазначених методів:

порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу);

ціни перепродажу;

«витрати плюс»;

чистого прибутку;

розподілення прибутку.

Питання 5. Які джерела інформації використовуються для визначення ціни в контрольованих операціях?

Відповідь. Джерела інформації, що використовуються для визначення ціни в контрольованих операціях встановлено пп.39.5.3 п.39.5 ст.39 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-УІ зі змінами та доповненнями.

Під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, використовує офіційно визнані джерела інформації про ринкові ціни, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України (пп.39.5.3.1 пп.39.5.3 п.39.5 ст.39 ПКУ).

Відповідно до пп.39.5.3.2 пп.39.5.3 п.39.5 ст.39 ПКУ у разі відсутності або недостатності відповідної інформації у зазначених джерелах може бути використана така інформація:

а) ціни, що склалися за результатами публічних торгів (аукціонів), тендерів з торгівлі окремими видами продукції, біржові котирування;

б) статистичні дані державних органів і установ;

в) довідкові ціни спеціалізованих комерційних видань (у тому числі інтернет-видань) і публікацій (у тому числі електронних) та інших банків даних, звіти і довідки відділів з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном, інформаційні програми, що використовуються з метою трансфертного ціноутворення, інші публічні інформаційні джерела, що є загальнодоступними;

г) відомості про ціни, діапазон цін та котирування, оприлюднені в засобах масової інформації;

ґ) відомості, отримані з бухгалтерської та статистичної звітності платників податків, оприлюднені в засобах масової інформації, у тому числі на офіційних веб-сайтах в інтернеті;

д) результати незалежної оцінки майна та майнових прав, проведеної відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

є) інформація про інші контрольовані операції, здійснені платником податків.

Згідно з пп.39.5.3.3 пп.39.5.3 п.39.5 ст.39 ПКУ якщо платник податків з метою визначення ціни контрольованої операції за методами, визначеними п.39.3 ст.39 ПКУ, використав джерела інформації, встановлені пп.39.5.3.1 пп.39.5.3 п.39.5 ст.39 ПКУ, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику,

зобов’язаний використовувати ті самі джерела інформації, якщо не доведено, що платник податків мав використати інші офіційні джерела інформації.

Для зіставлення з метою оподаткування умов контрольованих операцій з умовами операцій, що не є контрольованими, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, не має права використовувати інформацію, доступ до якої обмежено відповідно до законодавства (пп.39.5.3.4 пп.39.5.3 п.39.5 ГЖУ).

У разі якщо в період проведення перевірки платника податків щодо повноти нарахування ним податкових зобов’язань за результатами здійснення контрольованих операцій до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, надійшла інформація про зіставні операції, здійснені таким платником з особами, які не є пов’язаними, така інформація використовується виключно для визначення ринкового діапазону звичайних цін (пп.39.5.3.5 пп.39.5.3 п.39.5 ст.39 ІЖУ).

 

Заступник начальника

Т.О. Короткова
   

Оставить комментарий

Топ комментаторов


  Читать все последние комментарии сайта можно, нажав на ссылку в верхнем правом углу "Комментарии RSS"


  Срочные объявления на месяц Новомосковск Украина:


   

  Для того, чтобы Ваше объявление было размещено в этой колонке, а также на двух досках объявлений по Новомосковску и Днепропетровской области, при подаче объявлений в пункте приемов объявлений газеты «Новомосковск», ставьте в бланке объявления галочку «Разместить в Интернете».


   
    * Продам дрова сухие. Т. 067-921-52-53, 050-057-07-53 (25 апреля 2017)
   
    * Продам дрова твердых пород. Т. 067-921-52-53, 050-057-07-53 (28 февраля 2017)
   
    * Сдам небольшой домик у реки. Недорого. Т. 098-488-67-36, 099-297-77-04 (27 октября 2016)
   
    * Тамада. Ваш праздник будет особенным! Живая музыка. Тел. 098-317-59-16, Лена, 050-361-82-63 (27 октября 2016)
   
    * Сдам 2-х комн. квартиру. АО, МП окна, кондиционер, мебель. Т. 067-637-23-52 (12 октября 2016)
   
    * Сдам 2-х комн. квартиру в центре. Т. 067-637-23-52 (12 октября 2016)
   
    * Продам трактор Т-25. Т. 099-664-69-86, Виктор (12 октября 2016)
   
    * Сдам 2-х комнатную квартиру. Т. 068-414-98-04 (14 сентября 2016)
   
    * Обрезка деревьев в Новомосковске и Новомосковском районе правильно Обрезка деревьев правильно, крона в Новомосковске Днепр области и сады Новомосковского района. Посадка, Обработка. Омоложение старых фруктовых. Виноград. Розы. Хвойные. Спортивный газон. Горки, водопады, фонтаны и т.д. Т. 067-191-41-93 (27 августа 2016)
   
    * Утепление домов в Новомосковске Утепление домов и 1 этажей в Новомосковске, Днепр. области, выезжаем для работ по утеплению дома в села Новомосковского района. Опыт работы. Пенопласт + армирование сетки. Т. 095-906-26-27 (27 августа 2016)
   
    * Лепка на стене из гипса, художественно-оформительские работы. Т. 097-853-81-71
  (11 июля 2016)
   
    * Украинский язык. Обучение. Т. 096-925-71-05

  %d такие блоггеры, как: